AKTIIVISUUS PALKITAAN – VUODEN 2019 PARTNERIKSI VALITTIIN K-RYHMÄ

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 21.11.2019 13:56

Haaga-Helia alkoi vuonna 2017 palkita aktiivisimpia partnereitaan. Ensimmäisenä vuonna valinta osui Danske Bankiin ja seuraavana Fujitsu Finlandiin. Haaga-Helian vuoden 2019 partneriksi on valittu K-ryhmä. Kriteereinä vuoden partnerin tittelille oli aktiivisuus ja monipuolisuus. Haluamme tällä tuoda esiin sitä, kuinka tärkeää meille ja ennen kaikkea opiskelijoillemme on se, että partnerimme ovat läsnä opintojaksoilla.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

oppilaitoslähettilästoiminta rikastuttaa partneriyhteistyötä

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 19.8.2019 11:37

Haaga-Helian partneritoiminnassa pätee sama kuin monessa muussakin: vain panostamalla aikaa ja resursseja voi saada parhaan hyödyn irti. K-ryhmä on osoittautunut varsin luovaksi partneriksi. Uusin partneriyhteistyön muoto on oppilaitoslähettilästoiminta.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Haaga-Helia ja partneriyritykset kehittävät palveluja ja markkinointia

Kirjoittaja: Marko Mäki | 29.4.2019 13:34

Haaga-Helia tekee jatkuvasti yhteistyötä partneriyritystensä kanssa liiketalouden eri alueilla. Yhteistyössä korostuu out-of-the-box -tyyppisten ratkaisujen löytäminen – unohtamatta ratkaisujen toteuttamiskelpoisuutta sekä innokasta tekemisen meininkiä! Tarvittaessa hyödynnämme myös suurta kansainvälistä yhteistyökorkeakoulujemme verkostoa. Seuraavassa esittelen kaksi tapausta, joissa partneriyritysten tarpeet, opiskelijoiden oppiminen ja Haaga-Helian ohjaus tuottivat kaikkia hyödyttäviä tuloksia.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Partneritoiminta työelämäyhteistyön, yritysyhteistyön ja oppilaitosyhteistyön edistäjänä Haaga-Heliassa

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 4.4.2019 14:39

Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Tämä näyttää soveltuvan myös oppilaitosten ja ulkopuolisten organisaatioiden väliseen yhteistyöhön. Käytettävän nimen valinta riippunee kuitenkin käyttäjästä: vaikuttaa siltä, että oppilaitoksissa puhutaan työelämäyhteistyöstä kun taas yrityksissä oppilaitosyhteistyöstä. Yritysyhteistyötä näkyy puolestaan käytettävän erityisen aktiivisesti kolmannen sektorin ja yritysmaailman välisessä toiminnassa. Oppilaitosyhteistyö on termeistä ainoa, joka on saanut oman sivun Wikipediasta – toisaalta Opetushallitus puhuu pääsääntöisesti työelämäyhteistyöstä.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

3D-osaajia tarvitaan kipeästi

Kirjoittaja: Heikki Hietala | 2.4.2019 13:00
3D alkaa olla sellainen tekijä, joka vaikuttaa jokaisella liike-elämän osa-alueella. Virtuaalitodellisuus (VR), lisätty todellisuus (augmented reality, AR) ja yhdistetty todellisuus (MR, merged reality) muokkaavat esimerkiksi myyntiä ja markkinointia voimakkaasti.
 
Alkaa olla pula niistä, jotka osaavat yhdistää 3D:n ja liiketoiminnan. Jo vuonna 2014 noin 70 % yrityksistä kertoi käyttävänsä jotain 3D-teknologiaa liiketoiminnassaan, ja tämä määrä on kasvanut vuosittain uusien toimintatapojen tullessa saataville.
 

3D-tulostaminen voimakkaassa kasvussa

3D-tulostaminen on vahvassa kasvussa oleva toimiala, joka kasvaa globaalisti noin 30 % vuosittain. Koskaan aiemmin ei ole ollut näin helppoa saada prototyyppejä tuotteista. Forbes-lehden (5/2018) mukaan 3D-tulostusta käyttävistä yrityksistä 39 % hankkii tulostuksen avulla hyötyjä tuotekehityksen nopeuttamiseen. Keskeiset käyttökohteet ovat prototyypit (55 %), tuotanto (43 %) ja Proof of Concept -mallien tuottaminen (41 %). Jopa 93 % yrityksistä kertoo saavansa kilpailuetua siitä, että ne saavat lyhennettyä uusien tuotteiden markkinoille saamiseen kuluvaa aikaa. Toisaalta ne myös sanovat hyötyvänsä siitä, että tulostuksen tuoma joustavuus sallii asiakkaille pienempien tuotantoerien valmistamisen.

Haaga-Helialla oma 3D-laboratorio

Tulostavista yrityksistä 70 % on vuoden 2018 aikana lisännyt panostustaan tulostamiseen. Edellisvuonna tämä luku oli 49 %. Forbesin tutkimuksen mukaan 3D:n integrointi kaikkiin yrityksen toimintoihin tuo parhaan kilpailuedun ja tuoton sijoitetulle pääomalle. Monissa yrityksissä, varsinkin pienissä, on varmasti kiinnostusta ja tarvetta tutustua 3D-tulostamiseen. Haaga-Heliassa on kokonainen laboratorio tulostimineen ja mallinnustyöasemineen, ja onpa siellä itse rakennettu 3D-skannerikin.

Näistä syistä kaikkien yritysten kannattaisi tutustua 3D-tulostamiseen. Haaga-Heliassa on jo yli 500 opiskelijaa käynyt 3D-peruskurssin, ja joka vuosi yli 60 opiskelijaa hankkii myös tulostamiseen tarvittavat taidot käymällä kurssin intensiiviviikolla tai toisen opiskelijan tutoroimana. Muuan opiskelija perusti oman yrityksen tuottamaan malleja ja tulosteita esimerkiksi rakennus- ja remontointiyritysten tarpeisiin opittuaan perusteet ja tulostamisen Haaga-Heliassa. Nyttemmin hän on siirtynyt Accenturelle, jossa hän vastaa 3D-asioista.

Partnerikonsepti mahdollisti yhteistyön

Haaga-Helia ja Suomen 3D-ratkaisut Oy ovat tehneet yhteistyötä jo pari vuotta. Yritys on antanut korkeakoulun käyttöön viisi erikokoista tulostinta, mikä mahdollistaa 3D-tulostuskurssien pitämisen 20 opiskelijalle kerrallaan. 3D-tulostus on perusluonteeltaan yksinkertaista, mutta prosessissa saattaa tulla vastaan monenlaisia käytännön pulmia. Joustava yhteistyö yrityksen kanssa ja riittävä määrä erilaisia tulostimia takaa sen, että opiskelijat pystyvät ratkaisemaan kaikki vastaan tulevat ongelmat ja ryhtyä tuottamaan tulosteita omista malleistaan.

olisiko yrityksellesi hyötyä 3d-osaamisesta?

Järjestämme maksullista mallinnuskoulutusta, ja siihen voidaan liittää myös tulostuskoulutus tarvittaessa. Ota yhteyttä, niin katsotaan, mitä saadaan tulostettua yhdessä!

lähde: https://www.forbes.com/sites/louiscolumbus/2018/05/30/the-state-of-3d-printing-2018/#1f974b657b0a

Heikki Hietala, lehtori, Digitalous

Lue lisää aiemmista blogeista TOP 5 Hyödyt oppilaitosyhteistyöstä sekä Key Account Managerin roolista oppilaitosyhteistyössä. Entä haluatko tietää, miten mitata oppilaitosyhteistyön tuloksellisuutta taimiksi Fujitsu Finland ja K-ryhmä on valittu Haaga-Heliassa vuoden partneriksi? Oppilaitosyhteistyötä tehdään myös suurten yritysten kanssa.

Haaga-Heliassa oppilaitosyhteistyötä on kehitetty partnerikonseptin puitteissa. Partneritoiminnalla on pitkät perinteet Haaga-Heliassa ja nykyisellään partnerien lukumäärä on rajoitettu sataan. Täältä voit lukea miten Haaga-Helian partneritoiminta vastaa tuoreessa tutkimuksessa esitettyihin suosituksiin oppilaitostyhteistyöhön kehittämiseksi.

.
Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

työssäoppiminen ja oppilaitosyhteistyö

Kirjoittaja: Martin Stenberg | 28.2.2019 15:51

OSAAMINEN JA OPPIMINEN MUUTTUNEESSA LIIKETOIMINTAYMPÄRISTÖSSÄ

Liiketoiminta ja työ ovat muuttuneet digitalisaation ansiosta. Digitalisaatio mahdollistaa syvällisen toimintojen kehittämisen ja tukee globalisoitumisilmiön hallintaa. Maailmasta on tullut globaali kylä. Eräs mielenkiintoinen ja myös potentiaalinen tekijä on monikulttuurisuuden lisääntyminen. Toisaalta työsuhteiden luonne on selkeästi muutoksessa, sillä määräaikaisten, osa-aikaisten, opiskelijoiden ja vuokratyöntekijöiden sekä ulkoistusten määrä on kasvanut – henkilöstön rakenne työsuhteen luonteen mukaan on yhä jakautuneempi, puhutaan pätkätyön prekaarista käyttöliittymästä. Lisäksi näyttää siltä, että perinteinen tutkintokoulutus on menettämässä merkitystään tulevaisuuden osaamistarpeiden kouluttajana. Henkilöstön kehittämisen kannalta tämä merkitsee uusia ja merkittäviä haasteita niin osaamiseen kuin palkitsemiseenkin. Tutkimusten mukaan noin kolmannes työntekijöistä tekee muuta kuin vakituista tai kokoaikaista työtä. Lisäksi tutkimukset osoittavat, että oppiminen siirtyy työpaikoille ja työstä tulee jatkuvaa oppimista. Työpaikkaoppimisen haasteisiin olisikin yritysten panostettava entistä enemmän ja syvällisemmin yhteistyössä korkeakoulujen kanssa.

Muutos ja oppiminen luovat uutta tietoa, jonka hankintaan ja jakamiseen kaikki organisaation jäsenet voivat osallistua. Organisaatio oppii, muistaa ja unohtaa mutta myös luo uutta ja kehittyy jäsentensä kautta. Digitalisaation ansiosta syvällinen toimintojen kehittäminen on tullut entistä ajankohtaisemmaksi. Tieto ja sen myötä osaaminen ovat tutkimusten mukaan tuotteistuneet ja täten myös välineellistyneet. Myös vuorovaikutustavat ovat muuttumassa, sillä ne siirtyvät yhä selkeämmin verkkoon aiheuttaen sosiaalisen vuorovaikutuksen vähenemistä teknistymisen ja sovelluskäytön kautta.

Henkilöstön tieto ja osaaminen ovat yrityksen kehittämisessä älykkyyden ja luovuuden lähde. EU:n tietosuoja-asetus astui siirtymäaikoineen voimaan ja edellyttää entistä laajempaa ja tehokkaampaa tietojen seuranta- ja tarkastusmahdollisuutta koko tietoprosessin ajalta. Yksilön kannalta ajatus omien tietojen keräämisen, käytön ja jakamisen kokonaisuudesta on noussut tärkeäksi puheenaiheeksi. Miksi ja mitä tietoa yksilö- ja organisaatio- sekä yhteiskunnallisella tasolla halutaan antaa ja kerätä sekä jakaa. Tietopolitiikan työryhmä onkin valmistellut LVM:n johdolla tietopoliittista selontekoa, jossa eräs painopiste on tekoälyn laajempi hyödyntäminen. Kestävän ja eettisesti laajan tietopolitiikan ohjaava vaikutus on tervetullut lisä tietoyhteiskunnan monitasoisuuteen. Vaikka monet asiat voidaankin automatisoida ei osaamistarve katoa mihinkään, päinvastoin taustalla on tunnettava tietoon liittyviä entistä laajempia kokonaisuuksia.

KÄYTÄNNÖN OPPILAITOSYHTEISTYÖTÄ AZETSIN JA MEPCON KANSSA

Kaikkiaan verkostoituminen ja syvällisen yhteistyön merkitys ovat nykyisin nousseet tärkeiksi tekijöiksi liiketoiminnan menestyksellisessä johtamisessa ja sen vaatiman osaamisen kehittämisessä. Haaga-Helian ja Azets Insight Oy:n sekä Accountor HR Solutions Oy/Mepcon partneruudet ovat hyviä esimerkkejä tällaisesta yhteistyöstä, jonka puitteissa on kehitetty Palkka-asiantuntijuuden opintojaksoa. Toteutus tehtiin yritysten tarpeista lähtien yhteistyössä Haaga-Helian ja HR-partneriyritysten kanssa vastaamaan palkka-asiantuntijuuteen liittyvään kasvavaan kysyntään ja kohdealueen osaamisen kehittämiseksi. Opintojaksolla tutustutaan laajasti palkka-asiantuntijan työnkuvaan ja vastuisiin sekä tarvittavaan asiakaspalveluun, opitaan myös palkkaohjelmiston käyttöä sekä opiskellaan kokonaispalkitsemiseen liittyviä asioita. HR-palveluyrityksistä mm. Azets ja Mepco ovat olleet mukana opintojakson suunnittelussa ja toteutuksessa. Opintojakson aikana HR -partneriyritysten asiantuntijat toimivat vierailijaluennoitsijoina.

Palkka-asiantuntijuusopintojen jatkoksi ja asiantuntijuuden kehittämiseksi on luotu myös suuntautumisopintojen työharjoittelujakso, jossa keskitytään syventämään kohdealueen tieto- ja osaamisperustaa henkilöstöpalveluyrityksissä opintojen erikoistumisvaiheessa suoritettavan työharjoittelujakson kautta. Samalla yritykset pääsevät ennakoivasti tutustumaan paremmin opiskelijoihin ja heidän osaamiseensa mahdollista rekrytointia ajatellen. Täten yritykset saavat juuri heidän tarpeisiinsa koulutettua osaavaa työvoimaa opiskelijoista. Työharjoittelujakson aikana opiskelijat pääsevät tutustumaan laajempiin kokonaisuuksiin ja yrityksen toimintaan sekä osallistumaan asiakasprojekteihin.

Lisäksi opintojaksoilla on saatu käytännöllistä tietoa HR-prosessien tehostamisesta ja niihin liittyvien tietojen hyödyntämisestä. Opiskelijoiden harjoittelu Mepcon HR-tietojärjestelmillä on tuonut uusia ideoita ja soveltamismahdollisuuksia sekä kehittämistarpeita myös yrityksen näkökulmasta. Kattava ja joustava yhteydenpito partnereiden välillä sekä opiskelijoiden opinnäytteiden ja harjoitustöiden toteuttaminen ovat avanneet uusia potentiaalisia yhteistyömahdollisuuksia myös tutkimustyössä.

Nimikkoluokkien käyttö on opetustilanteissa aktiivista ja opiskelijat tuntevatkin neuvottelu- ja luokkatilat paremmin jo yritysnimen perusteella. Kaikkiaan korkeakoulujen ja yritysten laajahko ja pitkäjänteinen yhteistyö on merkittävä tekijä kestävän kehityksen ja menestyksen tiellä. Siitä hyötyvät yritysten ja korkeakoulujen lisäksi myös opiskelijat. Tällaista yhteistyötä voi suositella koko liiketoiminnan arvoketjulle.


 
Haaga-Heliassa oppilaitosyhteistyötä on kehitetty partnerikonseptin puitteissa. Partneritoiminnalla on pitkät perinteet Haaga-Heliassa ja nykyisellään partnerien lukumäärä on rajoitettu sataan. Täältä voit lukea miten Haaga-Helian partneritoiminta vastaa tuoreessa tutkimuksessa esitettyihin suosituksiin oppilaitostyhteistyöhön kehittämiseksi..
Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Miten mitata oppilaitosyhteistyön tuloksellisuutta?

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 10.1.2019 15:28

Oppilaitosyhteistyön voidaan ajatella olevan kuin mitä tahansa sponsorointia: organisaatio käyttää resurssejaan siihen, että sen brändi tulisi tietylle kohderyhmälle houkuttelevammaksi. Erona on oikeastaan vain se, että perinteisessä sponsoroinnissa resurssi on kovasti painottunut rahallisiin investointeihin, kun taas oppilaitosyhteistyössä kriittisin tekijä on oppilaitosyhteistyöstä vastaavien henkilöiden aika. Molemmissa toteutuu kuitenkin sama kaava: mikä enemmän panostat, sitä enemmän saat. Ja samoin kuin sponsoroinnissa markkinoinnista vastaavat joutuvat pähkäilemään kuinka paljon ja mihin henkilöihin/tapahtumiin satsataan, myös oppilaitosyhteistyössä pitää miettiä millaisiin aktiviteetteihin kannattaa aikaansa käyttää.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Aktiivista oppilaitosyhteistyötä - Fujitsu valittiin Haaga-Helian vuoden partneriksi

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 20.12.2018 13:41
Meille Haaga-Heliassa partnereiden aktiivisuus on ollut aina tärkeä asia. Vuosi sitten päätimme tuoda tämän konkreettisemmin esille ja ryhdyimme palkitsemaan aktiivisuudesta valitsemalla vuoden partnerin. Ensimmäisenä vuonna valinta osui Danske Bankiin ja vuoden 2018 partneriksi valittiin Fujitsu Finland. Tällä kertaa voittaja sai palkinnoksi palvelumuotoilukoulutuksen kahdelle hengelle.

Fujitsu tuli Haaga-Helian partneriksi vuoden 2017 loppupuolella. Vuoden aikana japanilaisjätti on osoittanut oppilaitosyhteistyössä sellaista ketteryyttä ja idearikkautta, mihin törmää useammin vain astetta tai paria pienemmissä yrityksissä. 

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Tarvitseeko oppilaitosyhteistyö Key Account Manageria?

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 25.10.2018 10:04

Aiemmassa blogissani oppilaitosyhteistyön hyödyistä kirjoitin, että yritysten on tärkeä nimetä henkilö vastaavaan oppilaitosyhteistyöstä. Sama pätee oppilaitoksiin. Varsinkin silloin, kun oppilaitos veloittaa yritysyhteistyöstä tai partneritoiminnasta maksun, vastapuolena olevaa yritystä on syytä kohdella kuin mitä tahansa tärkeää asiakasta ja oppilaitoksen tulisi nimetä omasta organisaatiostaan henkilö hoitamaan asiakassuhdetta.  

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta

Oppilasyhteistyö käytännössä - case Finavia

Kirjoittaja: Riku Korosuo | 26.9.2018 18:09
Oppilaitosyhteistyön onnistuminen vaatii aktiivisuutta ja suunnitelmallisuutta. Parhaimmillaan yritys pystyy hyvän työnantajamielikuvan luomisen lisäksi saamaan ideoita myös oman liiketoiminnan kehittämiseen.
 
Haaga-Helialla satoja kumppaneita, joiden kanssa tehdään oppilaitosyhteistyötä. Osa näistä yrityksistä on myös Haaga-Helian virallisia partnereita. Partneriyhteistyö eroa muusta oppilaitosyhteistyöstä lähinnä siinä, että partneruuden perusteella yritys saa monipuolista näkyvyyttä kampuksella. Lisäksi yhteistyö on järjestelmällistä ja suunnitelmallista.
 
Finaviasta tuli Haaga-Helian partneri maalikuussa 2016. Oppilaitosyhteistyötä on sen jälkeen toteutettu varsin monimuotoisesti. Työharjoittelu- ja opinnäytetyöyhteistyön ohella lukukauden alussa avattiin juhlallisin menoin Finavia-nimikkoluokka Haagan kampukselle. Tämän lisäksi Finavian Head of Service Development Eero Knuutila oli pääpuhujana Haagailu avartaa -liikematkustusseminaarissa. 

 

Opiskelijaprojektilla uusia ideoita asiakaskokemuksen kehittämiseen

Matkailun liikkeenjohdon koulutusohjelman opiskelijat ovat työstäneet Finavian case-tehtävänantoa: opiskelijat innovoivat uusia, asiakaskokemusta ja Finavian asiakaslupausta ”For Smooth Travelling” tukevia palveluita Helsingin lentokentälle.
 
Ryhmät saivat valita toisen kahdesta näkökulmasta: biometrinen tunnistaminen tai automaation hyödyntäminen ihmisten ja esineiden kuljettamisessa lentokentällä. Tavoitteena oli tukea Finavian erinomaisen asiakaskokemuksen neljää periaatetta: Gift of Time, Confidence, Refresh Me, Finnish Experiences sekä asiakashyödyn kolmea kulmakiveä: easier, cheaper, faster.
 
Tuotoksina syntyi lukuisia ideoita, mm. revontuli-lounge, kämmensuoni- ja sormenjälkitunnistamisen avulla maksaminen, peffatunnistaminen ja automaattinen monitoimi check-in- & baggage drop-kioski.
 
Käytännössä case eteni opiskelijoiden kanssa seuraavasti: o pintojakson alussa Finavian edustajat kävivät avaamassa toimeksiannon. Projektin puolivälissä he sparrasivat opiskelijoiden ideoita. Töistä Finavia sai aineksia, joita testata ja kehittää eteenpäin. Mahdollisesti opiskelijat pääsevät vielä jatkossa rakentamaan näistä tuotoksista business-caseja yhden tai kahden toisiinsa liittyvän idean ympärille. Ideoissa on aineksia myös opinnäytetöihin.
 

Haaga-Heliassa oppilaitosyhteistyötä on kehitetty partnerikonseptin puitteissa. Partneritoiminnalla on pitkät perinteet Haaga-Heliassa ja nykyisellään partnerien lukumäärä on rajoitettu sataan. Täältä voit lukea miten Haaga-Helian partneritoiminta vastaa tuoreessa tutkimuksessa esitettyihin suosituksiin oppilaitostyhteistyöhön kehittämiseksi.

Lue lisää

Aiheet: partneritoiminta