Missä tilassa sinä haluat oppia?

Kirjoittaja: Juha Marjakangas | 16.10.2018 10:35

 Tilavuokraus blogikuva

Mikä mielestäsi on oppimisympäristö? Tuleeko mieleesi siitä staattinen luokkatila vai pitääkö sana sisällään muutakin?

Mannisen määritelmän mukaan oppimisympäristö muodostuu oppimisen fyysisistä, sosiaalisista, teknologisista, paikallisista ja didaktisista ominaisuuksista, puitteista ja edellytyksistä. Oppimisympäristön fyysiset ominaisuudet tarkoittavat oppimisympäristön tiloja ja rakennuksia. (Manninen et al., 2007) 

Luokkatilalla tarkoitetaan usein staattista tilaa, jossa kalusteratkaisut ja teknologia ovat pysyviä. Luokkatila on usein rakennettu yksilöpainotteista oppimista varten ja opetus on pääosin sisältösidonnaista. Luokkatilaa kehittyneempi fyysinen tila on opetustila. Opetustila puolestaan voidaan nähdä dynaamisena tilana, jossa kalusteratkaisut ovat muunneltavia ja opetusteknologia on integroitu tilaan. Opetuksessa painottuvat yksilö- ja ryhmätyöskentelymuodot sekä opetuksen tilannesidonnaisuus. (Kuuskorpi, 2012)

Oppilaitos yrityskoulutuksen järjestämispaikkana

Oppilaitosten päätehtävänä on järjestää oppilaitoksen tavoitteen mukaista opetusta oppilailleen. Opetus tapahtuu oppilaitoksen fyysisissä tiloissa. Koska opetusta on monenlaista, myös tilojakin löytyy moniin eri tarkoituksiin. Koska tiloja on paljon, oppilaitoksissa jää usein yli käyttämätöntä tilakapasiteettia. Tästä syystä monet oppilaitokset, Haaga-Helia mukaan luettuna, vuokraavat tiloja myös ulkopuolisille tahoille.

Tilaisuuksien järjestämispaikan valinnassa tärkeitä valintaan vaikuttavia tekijöitä ovat tilan fyysisten ominaisuuksien lisäksi sijainti, hinta, oheispalvelut ja kulkuyhteydet. Perinteinen luokkatila pitää edelleen pintansa, mutta yhä useammin koulutustilalta vaaditaan opetustilan ominaisuuksia, jolloin myös koulutustilan käsite muuttuu enemmän oppimistilaksi. 

Tiloja vuokrataan mm. seuraaviin tarkoituksiin:

Tilavuokraus

Tilavuokraus Haaga-Heliassa

Olemme vuokranneet Haaga-Helia ammattikorkeakoulun Pasilan kampuksen (Ratapihantie 13, Helsinki) tiloja jo useita vuosia julkisyhteisöille, muille oppilaitoksille ja yrityksille. Haluamme kehittää toimintaamme ja heitämme kysymyksen ilmaan: ”Mitä uusia tilavuokraukseen liittyviä palveluja oppilaitokset voisivat tarjota tilavuokraajille?”

Tilavuokrauksen yhteystiedot

 

 

 

Lähteet:

Manninen, J., Burman, A., Koivunen, A., Kuittinen, E., Luukkanen, S., Passi, S., & Särkkä, H. (2007). Environments that support learning. Introduction to learning environments approach. Helsinki: Finnish National Board of Education.

Kuuskorpi, Marko (2012). Tulevaisuuden fyysinen oppimisympäristö – Käyttäjälähtöinen muunneltava ja joustava opetustila.

Aiheet: asiakaskokemus, oppiminen, Oppimisympäristö, Tilavuokraus